Historie

Historie sdružování sportovních svazů v českých zemích sahá do počátku druhé poloviny minulého století - 4. listopadu 1951 vznikla československá branná organizace Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou). Zaštítila zájemce o některé odbornosti, přičemž většina činností měla branný a armádní charakter. Její zásluhou však mohli v té době oficiálně působit například kynologové, radioamatéři či sportovní střelci a letci. 

SDRUŽENÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY (1990)

Po Listopadu 1989 se činnosti i řízení organizace dotkly významné celospolečenské změny. Devatenáct svazů, které se zabývaly letectvím a parašutismem, motorismem, střelectvím, biatlonem, branně-technickými sporty, kynologií, radioamatérstvím, sportovním modelářstvím, potápěním, vodáctvím, pobytem v přírodě a vysokoškolským technickým sportem, vytvořilo 18. března 1990 Sdružení technických sportů a činností ČR (STSČ). Základnu tvořilo kolem 280 000 členů ve 2 500 klubech.

Činnost STSČ se postupně vyprofilovala k výrazně sportovnímu zaměření. Zároveň se snížil také počet svazů, jichž po období konsolidace zůstalo šestnáct. Kromě federativního rozdělení se některé z nich ještě rozčlenily na národní organizace. 

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY (2003)

Po třináctileté existenci se následníkem Sdružení technických sportů a činností ČR stalo v roce 2003 Sdružení sportovních svazů České republiky (Sdružení). Tehdejší členské svazy si daly za cíl zejména vytvoření silného uskupení, které bude schopné reagovat na novou situaci ve financování, uspořádání i legislativě českého sportu. Jeho aktivity v tomto směru pak ještě zesílily po vstupu České republiky do Evropské unie.

V listopadu roku 2011 se k Sdružení přidalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které se stalo dalším členem. Tím došlo nejenom k rozšíření aktivit Sdružení, ale i k navýšení členské základny, která má nyní více než 563 000 členů. K dalšímu rozšíření našeho Sdružení došlo v červnu 2019, kdy se na základě přidruženého členství stal šestnáctým členským svazem sportovní svaz OCRA CZ. V červnu 2020 se pak počet členských svazů Sdružení zvýšil na 17, když se k němu připojila Česká asociace parkouru (opět se statusem přidruženého člena). S novými dvěma sportovními svazy tak došlo opět k rozšíření rodiny sportů, které lze v rámci našeho Sdružení a jeho členských svazů provozovat, o mladé dynamické a velmi zajímavé sportovní aktivity, které zaujmou nejen děti a mládež, ale také dospělé sportovce.

SEDMNÁCT ČLENSKÝCH SVAZŮ 

svaz  

Česká asociace akademických technických sportů

Vznikl 21. ledna 1990 jako organizace navazující na provozování sportu na vysokých školách, hlásící se k historickým tradicím 30. let minulého století.

Český 
kynologický 
svaz

Vznikl v roce 1990 a dělí se na Český kynologický svaz a Moravskoslezský kynologický svaz. Oba svazy vytvořily Českomoravskou kynologickou unii, která je zatupuje v mezinárodních institucích.

Moravskoslezský kynologický svaz

Viz Český kynologický svaz

Český radioklub

Vznikl 16. června 1990 jako organizace navazující na činnost a provozování radioamatérského sportu od dob vzniku organizace Českých amatérských vysílačů počátkem třicátých let.

Svaz branně-technických sportů České republiky

Vznikl 23. června 1990 jako organizace navazující na činnost Svazu branné přípravy a Československého branného svazu.

Svaz českých 
potápěčů

Vznikl v roce 1990 a dělí se dále na Svaz českých potápěčů a Svaz potápěčů Moravy a Slezska. Jeho předchůdci rozvíjeli potápěčskou činnost na území Čech a Moravy od roku 1956.

Svaz potápěčů Moravy a Slezska

Viz Svaz českých potápěčů

Svaz modelářů 
České republiky

Vznikl 6. června 1990 jako organizace navazující na předchozí činnost organizací a klubů zabývající se sportovní, technickou a zájmovou činností v oboru modelářství.

Svaz vodáků 
České republiky

Vznikl v roce 1990 a dělí se dále na Svaz vodáků České republiky a Svaz vodáků Moravy a Slezska.

Svaz vodáků 
Moravy a Slezska

Viz Svaz vodáků České republiky.

Svaz záchranných
brigád kynologů 
České republiky

Vznikl v roce 1990 jako sdružení organizací a klubů zabývajících se kynologickou záchrannou činností.

Ústřední 
automotoklub 
České republiky

Vznikl v roce 1990 jako pokračovatel činností organizací a klubů, které sdružují motoristy a příznivce motorismu. Jeho založení se datuje v roce 1904 a je spjato se vznikem motorismu v českých zemích.

Zálesák – svaz
pro pobyt v přírodě

Vznikl v roce 1990 jako sdružení organizací a klubů zaměřených na práci s dětmi a mládeží a jeho počátky sahají do roku 1949. Pod názvem Zálesák - československý svaz pro pobyt v přírodě začal pracovat v roce 1963.

Svaz vojáků v záloze České republiky

Vznikl v roce 1990 jako sdružení organizací a klubů zabývajících se vojenskou problematikou, branně sportovní a branně technickou činností.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. Jako SH ČMS bylo založeno v roce 1991. Zároveň je členem CTIF (Mezinárodního technického výboru pro prevenci a hašení požárů).

OCRA CZ

Přidružený členský svaz. OCRA CZ se ve své sportovní činnosti zaměřuje mimo jiné na extrémní překážkové běhy. Mmimo sportovních soutěží organizuje sportovní tábory pro všechny věkové kategorie, zážitkové akce pro děti, mládež i dospělé, propaguje a popularizuje projekt „Sportem proti digitální demenci“, či se podílí na výchově dětí, mládeže a dospělých v oblasti volnočasových aktivit.

Česká asociace parkouru

Přidružený členský svaz. Česká asociace parkouru (ČAPk) je od roku 2015 svaz sdružující a zastřešující kluby, příznivce parkouru a instruktory. Vytváří jednotnou parkourovou organizaci na území České republiky za účelem propagace a podpory fyzického i psychického tréninku v parkouru, rozvoje osobnosti, morálky, altruismu a zdravého životního stylu členů spolku i veřejnosti.