OSA, INTEGRAM

 

Informace pro sportovní organizace k uzavřeným smlouvám se společnostmi OSA a Intergram

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční smlouvy (obě platné od 1. 1. 2013) o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl se společnostmi OSA – Ochranný svaz autorský a Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Smlouvy se týkají všech sportovních subjektů v České republice, které jsou definovány v přílohách smluv a mají uzavřenou podlicenční smlouvu s ČOV. Prostřednictvím Sdružení sportovních svazů České republiky pokrývají tyto smlouvy i všechny členské svazy Sdružení.  Na základě dodatku  č. 2 ze dne 10. 3. 2016 k licenční smlouvě o veřejném provozování hudebních a jiných autorských děl ze dne 3. 4. 2013 se smlouva automaticky prodlužuje o jeden kalendářní rok, pokud ani jedna ze smluvních stran smlouvu písemně nevypoví. V současné době je smlouva s OSA platná minimálně do 31. 12. 2017. Smlouva se společností Intergram je uzavřena na dobu neurčitou.

Z jednotlivých uzavřených smluv vyplývá, že členské svazy Sdružení mají oprávnění při sportovních akcích veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu. Výjimku tvoří společenské a kulturní akce (koncerty, taneční zábavy apod.), nebo produkce hudby na ubytovacích zařízeních provozovaných podnikatelsky. Smlouvy se vztahují pouze na sportovní subjekty, které jsou založené jako spolky (např. neplatí pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského listu, obchodní společnosti,…)!

Na základě těchto smluv členské svazy Sdružení organizaci OSA a Intergram již žádné poplatky za veřejné provozování děl při sportovních akcích neplatí!!! Jednotlivé SK prokazují své členství v příslušném sportovním svazu výpisem ze spolkového rejstříku či jiným „evidenčním“ listem člena sportovního svazu.

OSA

ČOV_OSA_Licenční smlouva.pdf  

ČOV_OSA_Licenční smlouva_dodatek č.1

ČOV _OSA_Licenční smlouva_ dodatek č. 2

ČOV_SDRUŽENÍ_Podlicenční smlouva.pdf

ČOV_SDRUŽENÍ_Dodatek č. 1 k podlicenční smlouvě  

ČOV_SDRUŽENÍ_dodatek k podlicenční smlouvě.pdf  - aktualizovaný seznam členských svazů (podepsáno dne 10. 11. 2020)

 

INTEGRAM

Intergram-ČOV-2020.pdf

INTERGRAM.pdf