Letitý spor skončil dohodou

Dohoda mezi Sdružením sportovních svazů ČR a Českou unií sportu.

Letitý spor skončil dohodou

Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů České republiky, dvě největší sportovní organizace v České republice, uzavřely několikaletý soudní spor týkající se vyplácení výtěžku společnosti SAZKA, a.s. 

Spor vznikl v roce 2004 v souvislosti s financováním výstavby multifunkční haly Sazka, kdy ČSTV, předchůdce ČUS, podepsal Sdružení Dohodu o záruce, která zaručovala, že pokud SAZKA, a.s., nevyplatí Sdružení v některém roce výtěžek, zavazuje se jej ČSTV pro takový případ na základě dohody uhradit přednostně ze svého podílu na části výtěžku společnosti SAZKA, a.s.

K plnění závazku ze strany ČSTV nedošlo i přesto, že podmínky k vyplacení sjednaného výtěžku byly splněny. Proto Sdružení podalo na ČSTV žalobu ve věci vyplacení dlužné částky.

V únoru 2013 Obvodní soud pro Prahu 6 vyhověl žalobě v plném rozsahu. Proti tomuto rozhodnutí podala ČUS odvolání, o kterém nebylo příslušným soudem doposud rozhodnuto.

Ve snaze obou sportovních organizací ukončit vleklé soudní řízení mimosoudním řešením podepsali zástupci ČUS a Sdružení Dohodu o narovnání, kterou bude spor ukončen a na jejímž základě dojde k narovnání všech pohledávek a závazků, a tedy i k ukončení soudního sporu zpětvzetím žaloby, které podalo Sdružení  příslušnému soudu dne 24. 7. 2014.

Ukončením tohoto sporu dojde k odstranění překážek a bude tak moci být navázána užší a intenzivní spolupráce mezi oběma sportovními organizacemi, která bude stvrzena podpisem Memoranda o vzájemné spolupráci. To umožní vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj sportu nejen na celostátní, ale zejména na regionální úrovni.