Spor ČUSu a Sdružení svazů skončil dohodou

Sport    str. 17    Aktuálně

PRAHA - Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů České republiky uzavřely několikaletý soudní spor týkající se vyplácení výtěžku společnosti Sazka, a.s. Spor vznikl v roce 2004 v souvislosti s financováním výstavby Sazka Areny, kdy ČSTV, předchůdce ČUS, podepsal Dohodu o záruce, jež zaručovala, že pokud Sazka nevyplatí Sdružení v některém roce výtěžek, zavazuje se jej pro takový případ na základě dohody uhradit přednostně ze svého podílu na části výtěžku společnosti Sazka.

K plnění závazku ze strany ČSTV nedošlo a Sdružení proto podalo na ČSTV žalobu. V únoru 2013 Obvodní soud pro Prahu 6 vyhověl žalobě v plném rozsahu. Proti tomuto rozhodnutí podala ČUS odvolání, o kterém nebylo příslušným soudem doposud rozhodnuto.

Ve snaze obou sportovních organizací ukončit soudní řízení mimosoudním řešením podepsali však nyní zástupci ČUS a Sdružení Dohodu o narovnání, kterou bude spor ukončen a na jejímž základě dojde k narovnání pohledávek a závazků, a tedy i k ukončení soudního sporu zpětvzetím žaloby, které podalo Sdružení příslušnému soudu dne 24. 7. 2014.

Ukončením tohoto sporu dojde k odstranění překážek a bude tak moci být opět navázána užší a intenzivní spolupráce mezi oběma sportovními organizacemi, která bude stvrzena podpisem Memoranda o vzájemné spolupráci.